Phansi museum presents Indigenous games Saturdays. Become a volunteer for the December programme or visit with your kids and their friends. Every Saturday from 1 - 22 December 2018.

  • 21 December 2018

Phansi museum presents Indigenous games Saturdays. This programme aims to allow children to interact and sharpen their social skills. Growing up back in the day, playing was very different to how it is done today. Phansi museum has a mandate to attract a hub of activity as well as establish a culture of learning and teaching.With the festive season fast approaching, what better way to unwind with family and friends than to visit the museum and appreciate the art while the children touch base with the true essence of playing. Everyone knows how easy it is to spend during the silly season and these games will allow your pocket a break but guarantee the ultimate entertainment of the little ones.

Phansi museum is looking for volunteers to assist with these Saturdays. Should you wish to or know anyone who is available to assist, contact Thobeka Dhlomo on 081 804 0350.

------

iPhansi Museum iyaziqhenya ngemvelaphi yabantu bomdabu. 

Kusukela kuDesemba 2018, njalo ngoMgqibelo simema abazali ukuthi balethe abantwana bezodlala nathi ku 500 Ester Roberts eGlenwood kusikela ngo 10 ekuseni kuze kube u 14h00 ntambama.

Sizobe sidlala imidlalo efana noShumpu, amagende, umagalobhe, u 3 tin, ingqathu, ukubala nje imidlalo embalwa.

Nawe ungumzali unethuba lokuzobona ukuthi iPhansi Museum izimisele ngokufundisa ngani emphakathini.

Woza uzothokoza nathi ube uvumela abantwana befunde ngemidlalo engeke ikudle ephaketheni.

iPhansi Museum imema abafisa ukulekelela ngaloluhlelo ukuthi baxhumane noThobeka Dhlomo ku081 804 0350


Share on social media

Gallery   Tues–Fri 09.00-17.00 | Sat 09.00-16.00 | Sun 09.00-15.00

Café   Tues - Fri 08.00-17.00 | Sat 08.00-16.00 | Sun 09.00-15.00

Shop   Tues–Fri 09.00-17.00 | Sat 09.00-16.00 | Sun 09.00-15.00